ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΡΑΣΗ-4

Το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., με την Οριζόντια δράση-4 “Επιστημονικές, Πολιτιστικές, Εκπαιδευτικές, Επιχειρηματικές Συνδιασκέψεις” στοχεύει στη διασύνδεση των επιστημονικών, ερευνητικών και επιχειρηματικών κοινοτήτων, αναλαμβάνοντας πολλές πρωτοβουλίες για τη διάδοση των επιστημονικών ευρημάτων και την παροχή ευκαιριών στις επιχειρήσεις και στους επιστήμονες να αναζητήσουν και να συζητήσουν με ομοτίμους τους ερευνητικά έργα και πορίσματα που θα καλύψουν τις ανάγκες τους. Μέσα σε ομάδες εργασίας ομοτίμων και εμπειρογνωμόνων, διερευνώνται ανάγκες, μοιράζονται εμπειρίες και αναζητούνται λύσεις και διέξοδοι σε πολλά και ποικίλα ζητήματα που απασχολούν επιστήμονες, ερευνητές και επιχειρηματίες. 

Το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., στο πλαίσιο της Οριζόντιας δράσης “Επιστημονικές, Πολιτιστικές, Εκπαιδευτικές, Επιχειρηματικές Συνδιασκέψεις”, διοργανώνει χρήσιμες και επιτυχημένες συναντήσεις εμπειρογνωμόνων με επιχειρηματίες και φορείς χάραξης πολιτικής, οι οποίες απευθύνονται σε συγκεκριμένες ομάδες με κοινά χαρακτηριστικά, αφετηρίες και προσδοκίες, για να διαπραγματευτούν ζητήματα αιχμής στην Επιστήμη, την Τεχνολογία, την Επιχειρηματικότητα, στον Πολιτισμό, για το προσωπικό και επαγγελματικό τους κέρδος.