ΣΤΟΧΟΙ

1) Ανάπτυξη δεξιοτήτων και μεταφορά τεχνογνωσίας: ο Συνεταιρισμός στοχεύει στην ανάπτυξη και αναβάθμιση των επαγγελματικών δεξιοτήτων και γνώσεων και τη μεταφορά τεχνογνωσίας με καινοτόμες διαδικασίες εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης μέσα από διεπιστημονικές και ομαδοσυνεργατικές προσεγγίσεις. Ειδικότερα μέσα από συνέδρια, συνδιασκέψεις, σεμινάρια, εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα, συναντήσεις εργασίας, workshop, εκπαιδευτικά και δια βίου μάθησης μονοπάτια στον πραγματικό και εικονικό κόσμο, συσκέψεις και διασκέψεις, πλατφόρμες τηλεσυνεργασίας και τηλεκπαίδευσης προάγει τις διαδικασίες αλληλο-εκπαίδευσης και αλληλο-εποπτείας, κατάρτισης και μάθησης με σκοπό την καλύτερη δυνατή προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη του ατόμου, συμβάλλοντας στην επικαιροποίηση γνώσεων, στην αναβάθμιση δεξιοτήτων, την καλλιέργεια αξιών, με άξονες και πυλώνες της εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη. 

2) Διασύνδεση των Φυσικών Επιστημών, της Τεχνολογίας, της Τέχνης, της Φιλοσοφίας, της Λογοτεχνίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών, της Ιστορίας και της Παράδοσης: με την έρευνα και τη δημιουργία κοινοτήτων μάθησης, ομάδων σκέψης, φόρουμ διαλόγου και προβληματισμού επί συγκεκριμένων ζητημάτων, με τη συμμετοχή ατόμων από διάφορους επιστημονικούς και επαγγελματικούς χώρους ο Συνεταιρισμός επιχειρεί στην παραγωγή της γνώσης και στην εκλαΐκευση των επιστημών και των ερευνητικών αποτελεσμάτων προς όφελος της κοινωνίας. Η μεθοδολογία που ακολουθεί περιλαμβάνει τη συλλογή πρωτογενούς ή υπάρχουσας πληροφορίας, την εξέταση και την αξιολόγηση νέων αντιλήψεων και πρακτικών, υπερβαίνοντας τα όρια των καθιερωμένων και παραδοσιακών τρόπων παραγωγής γνώσης, φέρνει σε επαφή ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων και ειδικούς επιστήμονες, φορείς, επαγγελματίες και ενδιαφερόμενους. 

3) Δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο: ως δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο ορίζεται η βασισμένη στο διάλογο, τη διαφάνεια και τον αλληλοσεβασμό εμπορική σύμπραξη, που επιδιώκει μεγαλύτερη ισοτιμία στο διεθνές και εγχώριο εμπόριο. Συνεισφέρει στη βιώσιμη ανάπτυξη, προσφέροντας καλύτερους όρους εμπορίας των προϊόντων και υπηρεσιών διασφαλίζοντας τα δικαιώματα των εργαζομένων. Ειδικότερα, οι κάθε είδους υπηρεσίες μας και η τιμολόγηση αυτών των υπηρεσιών, γίνονται με βάση κοινωνικά κριτήρια και έχουν  ως στόχο το συλλογικό όφελος, την εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων και τη διάδοση και ανάπτυξη της ιδέας της αλληλέγγυας οικονομίας. Με βάση τις αρχές αυτές ο Συνεταιρισμός επιδιώκει να δημιουργήσει ένα ανθρώπινο δίκτυο, με πολλές και ποικίλες διασυνδέσεις ατόμων και θεματικών περιοχών, όσο γίνεται περισσότερο οριζόντιο, ώστε να αναδεικνύει την ανθρώπινη εργασία μέσα από τη συλλογικότητα, την αξιοπρέπεια και την ισοτιμία, απαλλαγμένη από κάθε είδους εκμετάλλευση, ώστε οι υπηρεσίες να φτάνουν στους πολίτες μαζί και με τα πρόσωπα και τον αγώνα των ανθρώπων που τις προσφέρουν και μάλιστα σε τιμές αξιοπρεπείς και συγχρόνως συμφέρουσες. 

4) Σχεδιασμός και υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων. Ο Συνεταιρισμός στοχεύει να συμμετέχει σε τοπικά, εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα, περιφερειακής ή εθνικής εμβέλειας, αναπτυξιακά, επιδοτούμενα, που έχουν σαν αντικείμενο την παραγωγή και τη διάδοση επιστημονικής γνώσης, πληροφορίας και εμπειρίας. Διαμοιράζει νέες λύσεις σε έργα που απαιτούν οι πελάτες και από τις οποίες μπορούν να λάβουν μόνο οφέλη. Ενημερώνει, εμπνέει και βοηθά τους ανθρώπους μέσω αποτελεσματικών παρεμβάσεων στο επιχειρηματικό περιβάλλον των πελατών, συμβάλλοντας στη δημιουργία εξειδικευμένων και εξατομικευμένων λύσεων για το προσωπικό, τα στελέχη και τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων, συλλογικοτήτων, φορέων, οργανισμών κλπ.

5) Εποπτεία, συντονισμός και διαχείριση δράσεων άλλων φορέων. Ο Συνεταιρισμός παρέχει εποπτεία, συντονισμό και διαχείριση, σε επιστημονικό και διαχειριστικό επίπεδο, δράσεων, πρακτικών και προγραμμάτων για λογαριασμό άλλων φορέων, οργανώσεων και συλλογικοτήτων. Ο Συνεταιρισμός θα παρέχει ενημέρωση, συμβουλευτική και έρευνα σε όσους τομείς δραστηριοποιείται η ΚοινΣΕπ και σε θέματα εκπαίδευσης, δια βίου μάθησης, έξυπνης εξειδίκευσης, προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης ατόμων και επαγγελματιών. 

6) Δημιουργία συμπράξεων, δικτύων, εταιρικών σχημάτων ατόμων, φορέων και κοινοτήτων. Ο Συνεταιρισμός θα συμμετάσχει και θα αναπτύξει δίκτυα, συμπράξεις και εταιρικά σχήματα σε συνεργασία με φορείς, άλλες οργανώσεις, άτομα και κοινότητες με κοινούς, κοινωφελείς σκοπούς, για την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των ατόμων, των εργαζομένων, των επιχειρήσεων, των φορέων. Η προώθηση και υποστήριξη ανθρώπινων ομάδων και δικτύων ατόμων με κοινούς σκοπούς και συμφέροντα, που θα παραμένουν ενεργές και θα αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, θα διαμοιράζονται πληροφορία, γνώση και σοφία για την επαγγελματική και προσωπική τους ανάπτυξη, θα συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής, την ανάπτυξη και την έξυπνη εξειδίκευση των τοπικών κοινωνιών και ευρύτερα.

7) Διάχυση γνώσης σε κοινότητες μάθησης. με τη διοργάνωση επιστημονικών, επαγγελματικών, πολιτιστικών, κοινωνικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, συνεδρίων, συνδιασκέψεων, επισκέψεων, εκδρομών, εργασιών πεδίου, workshops, συναντήσεων εργασίας, προγραμμάτων εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης, προβολών, διαλέξεων, εργαστηρίων, εκθέσεων κλπ, ο Συνεταιρισμός σκοπεύει στη διατήρηση, διάσωση και διάδοση της Ελληνικής και της Μεσογειακής παραδοσιακής και πολιτιστικής κληρονομιάς, στη μελέτη της σε συνδυασμό με άλλων περιοχών του πλανήτη, στην απόκτηση νέας και διάδοση των επιστημονικών και τεχνολογικών επιτευγμάτων του σύγχρονου πολιτισμού, στην ανάδειξη του οικογενειακού πολιτισμού, των παραδοσιακών τεχνών και επαγγελμάτων για την προώθηση του παραδοσιακού και αντικαταναλωτικού μοντέλου ζωής και των νέων επαγγελματικών καινοτομιών.

8) Μαζική επικοινωνία και προβολή. Στους στόχους μας είναι η δημιουργία εφημερίδας/ περιοδικού/ιστοτόπων/ διαδικτυακού ραδιοφώνου/τηλεόρασης που θα αποτελέσουν χώρο έκφρασης, ενημέρωσης, πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης πάνω σε επιστημονικά, κοινωνικά, ιστορικά και πολιτιστικά θέματα. Θα επιδιώξουμε να πραγματοποιήσουμε εκδόσεις έντυπου και ψηφιακού ενημερωτικού υλικού, βιβλίων, μονογραφιών και συλλογικών τόμων, πεπραγμένων δράσεων και προγραμμάτων, πρακτικών Συνεδρίων και άλλου επιστημονικού, εκπαιδευτικού, επιμορφωτικού υλικού. Ο Συνεταιρισμός θα διαθέσει εκπαιδευτικό και ενημερωτικό υλικό, βιβλία και άλλα προϊόντα πολιτισμού και μάθησης, σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, για τη διάχυση της επιστημονικής γνώσης, της τεχνογνωσίας, της ιστορίας, της παράδοσης και του πολιτισμού, σε τιμές προσιτές προς κάθε ενδιαφερόμενο.