ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΡΑΣΗ-6

Το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., με την Οριζόντια Δράση-6 «Σεμινάρια», σε συνεργασία με Οργανισμούς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, προωθεί την εστιασμένη γνώση σε όσους ενδιαφέρονται να καλλιεργήσουν δεξιότητες και ικανότητες και να βελτιώσουν το χαρτοφυλάκιό τους. Εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι, σε κοινότητες μάθησης, με σύγχρονες βιωματικές διδακτικές τεχνικές, εικονικά και δια ζώσης, καλλιεργούν από κοινού δεξιότητες και αναπτύσσουν γνώσεις σε συγκεκριμένα θέματα χρήσιμα για τους τους ίδιους, τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς τους. Οι προσκεκλημένοι συνομιλητές προσφέρουν στους επιμορφούμενους διαλέξεις και πραγματοποιούν βιωματικά εργαστήρια πεδίου σε μεγάλη ποικιλία θεμάτων.

Με την Οριζόντια Δράση “Σεμινάρια”, το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. συνδέει και δικτυώνει τις επιστημονικές, ερευνητικές και επιχειρηματικές κοινότητες, σε χρήσιμα και επιτυχημένα μαθησιακά γεγονότα με εμπειρογνώμονες, όπου εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι διαπραγματεύονται με ζητήματα αιχμής της Επιστήμης, της Τεχνολογίας, της Επιχειρηματικότητας, του Πολιτισμού κ.λπ., στο νέο εργασιακό περιβάλλον, στην μετά την πανδημία εποχή.

Το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., μέσω της Οριζόντιας Δράσης-6 “Σεμινάρια” συνδέει τον διεθνή επιστημονικό, καλλιτεχνικό, λογοτεχνικό και επιχειρηματικό κόσμο, πολίτες, φορείς και οργανισμούς της Μεσογείου, για την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη. Οι εκπαιδευτές μεταφέρουν τεχνογνωσία και συμβάλλουν στον επιτυχή σχεδιασμό και την αποτελεσματική υλοποίηση εξειδικευμένων προγραμμάτων τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης της Κρήτης, της Ελλάδας, της Μεσογείου και ευρύτερα. Με αυτόν τον τρόπο, το Ινστιτούτο προωθεί την έξυπνη τεχνολογική εξειδίκευση, την αειφόρο ανάπτυξη, την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Μεσογείου, τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.