ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Α. Συμμόρφωση με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) της Ευρωπαϊκής ένωσης 2016/679

–ΓΚΠΠΔ-Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (EU) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρώπης της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και για την κατάργηση της οδηγίας 95/46/EC. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN

–Κώδικας δεοντολογικής συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο (στη διεθνή βιβλιογραφία: netiquette) 

https://el.wikipedia.org/wiki/Netiquette

Το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μάθησης ΚΟΙΝΣΕΠ στο πλαίσιο συμμόρφωσης με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) της Ευρωπαϊκής ένωσης 2016/679, χρησιμοποιεί ασφαλείς μηχανισμούς φύλαξης όσων δεδομένων καταχωρούνται.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται εξαρτώνται από την υπηρεσία που πρόκειται να παρασχεθεί, κατά περίπτωση. Υποβάλλοντας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, 

σημαίνει και αποδοχή των όρων λειτουργίας του Ινστιτούτου και της αξιοποίησης τους σε νόμιμες διαδικασίες στο παρόν και στο μέλλον. Η παροχή ελλιπών δεδομένων από αυτά που απαιτούνται για την επιτυχή παροχή υπηρεσιών από το Ινστιτούτο συνεπάγεται και τη μη απολαβή των αντίστοιχων υπηρεσιών για τις οποίες ζητήθηκαν, με βάση το βαθμό πληρότητας της παρεχόμενης πληροφορίας.  

Τα δεδομένα μπορούν να συλλέγονται από διάφορες πηγές, όπως άτομα και οργανισμούς που οι ίδιοι τα υποβάλουν, μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (emails), μηνυμάτων κινητής τηλεφωνίας (SMS), τηλεφωνικής επικοινωνίας, ή από δημόσια προσβάσιμες πηγές.

Τα προσωπικά δεδομένα αξιοποιούνται στη δημιουργία συνεργατών του Ινστιτούτου, για τις συνεννοήσεις στην περίπτωση  κατά την οποία υποβλήθηκαν, ή και σε μελλοντικές που πιθανόν ενδιαφέρουν.

Η συγκατάθεση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ανακαλείται ανά πάσα στιγμή υποβάλλοντας σχετικό αίτημα μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση institutemediterranean@gmail.com.  

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, η επεξεργασία τους και η φορητότητα τους σε άλλους οργανισμούς, όταν ζητηθεί από τους δικαιούχους.

Τα δεδομένα που συλλέγει το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μάθησης ΚΟΙΝΣΕΠ για τις ανάγκες λειτουργίας του προστατεύονται από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Στην περίπτωση, κατά την οποία διαπιστωθεί διαρροή ή παραβίαση δεδομένων, το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μάθησης ΚΟΙΝΣΕΠ θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ενημέρωσή των δικαιούχων και των Αρχών. Αν αντίστοιχα γίνει αντιληπτή, από οποιονδήποτε, διαρροή ή παραβίαση δεδομένων, αποτελεί υποχρέωση η άμεση ενημέρωση του Ινστιτούτου.  

Το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μάθησης ΚΟΙΝΣΕΠ δε φέρει ευθύνη και δεν εγγυάται για το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα των υπηρεσιών και την ασφάλεια άλλων δικτυακών τόπων οι οποίοι διασυνδέονται με την ιστοσελίδα του μέσω συνδέσμων και παραπομπών.

Η παρούσα ενημέρωση ισχύει από την ημέρα ίδρυσης του Ινστιτούτου. Το έντυπο ενημέρωσης είναι αναρτημένο στο διαδικτυακό τόπο του Μεσογειακού Ινστιτούτου Μάθησης ΚΟΙΝΣΕΠ.

Β. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ σχετικά με τη Φωτογράφιση και τη Βιντεοσκόπηση Εκδηλώσεων 

Στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων GDPR (2016/679/ΕΕ), που τέθηκε σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018, σας ενημερώνουμε ότι σε όλες τις εκδηλώσεις που οργανώνονται και συμμετέχει, το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μάθησης ΚοινΣΕπ γίνονται λήψεις φωτογραφιών και βίντεο. Τα βίντεο και οι φωτογραφίες αυτές αναρτώνται στις Ιστοσελίδες μας και χρησιμοποιούνται για την προβολή των εκδηλώσεων στο κοινό και σε άλλους ενδιαφερόμενους με τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, ιστοσελίδες, έντυπες και ψηφιακές εκδόσεις, τα κοινωνικά δίκτυα επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων κλπ.

Με τη συμμετοχή σας στις εκδηλώσεις του Μεσογειακού Ινστιτούτου Μάθησης ΚοινΣΕπ δηλώνετε ότι γνωρίζετε τη συλλογή και χρήση των δεδομένων εικόνας και ήχου, και συναινείτε σε αυτή. Αν δεν επιθυμείτε να συμπεριληφθείτε στη φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση, μπορεί να το δηλώσετε στην αρχή της κάθε εκδήλωσης και να γίνει ειδική συνεννόηση. Μπορείτε επίσης να μας ενημερώσετε για την παρουσία σας σε δημοσιευμένο από εμάς περιεχόμενο φωτογραφιών και βίντεο, ώστε να διακόψουμε την προβολή του στο κοινό.

Επιπλέον, αναφορικά με τους Εισηγητές και Ομιλητές των Εκδηλώσεων του Μεσογειακού Ινστιτούτου Μάθησης ΚοινΣΕπ, και για τα θέματα της πνευματικής ιδιοκτησίας, με τη συμμετοχή σας δηλώνετε επίσης, τη συναίνεση σας στη χρήση από το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μάθησης ΚοινΣΕπ του πνευματικού περιεχομένου που παρουσιάσατε στις εκδηλώσεις αυτές. 

Γ. ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

Αν επιθυμείτε να διαγραφεί η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας από την ομαδική λίστα Διευθύνσεων του Μεσογειακού Ινστιτούτου Μάθησης παρακαλούμε στείλετε μήνυμα στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου institutemediterranean@gmail.com

Δ. ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

Εάν, για οποιοδήποτε λόγο, επιθυμείτε να διαγραφεί δημοσίευμα του ιστοτόπου του Μεσογειακού Ινστιτούτου Μάθησης ΚΟΙΝΣΕΠ το οποίο σας αφορά, παρακαλώ στείλετε μήνυμα στη διεύθυνση institutemediterranean@gmail.com 

Αυτός ο ιστότοπος αντανακλά τις απόψεις μόνο του κατόχου και δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σ’ αυτόν.