ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ / ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Οι υπηρεσίες που παρέχει το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ αναπτύσσονται και ευθυγραμμίζονται με τους στρατηγικούς στόχους μας, δηλαδή την συλλογική και κοινωνική ωφέλεια μέσα από δράσεις επιστημονικής, τεχνολογικής, αειφόρου μάθησης, με  τη διεξαγωγή ερευνών, την ανάπτυξη εκπαιδευτικών δράσεων για την επιστήμη, την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής. Στην παροχή και ανάπτυξη των υπηρεσιών αυτών σημαντικότατη είναι η πληροφόρηση που πηγάζει από τις διεθνείς συνεργασίες του Ινστιτούτου. 

Πολιτική του Ινστιτούτου είναι η παροχή υπηρεσιών με γνώμονα τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του κοινωνικού συνόλου, με πρότυπα, κανονισμούς και νομοθετικές διατάξεις που αφορούν είτε στις υπηρεσίες προϊόντα, είτε στην ίδια τη λειτουργία του Ινστιτούτου.

Για την επίτευξη της αποστολής του, το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μάθησης δραστηριοποιείται σε όλη την περιοχή της Μεσογείου, και ευρύτερα, με τις ακόλουθες βασικές κατευθύνσεις: 

– Στην ανίχνευση προβληματισμών σε ζητήματα καθημερινής πρακτικής και στη διαμόρφωση προτάσεων για τη βελτίωση της ποιότητας της προσωπικής και επαγγελματικής ζωής.

– Στην παροχή υπηρεσιών προς το κοινωνικό σύνολο, οι οποίες ως βασικό στόχο έχουν την πληροφόρηση και μεταφορά τεχνογνωσίας σε άτομα, συλλογικότητες, επιχειρήσεις, φορείς, οργανισμούς. Η πληροφόρηση αυτή παρέχεται μέσω ειδικών εκδηλώσεων (συνεδρίων, ημερίδων, συζητήσεων, κλπ), ερευνών, ειδικών εκδόσεων στις οποίες συμμετέχουν εμπειρογνώμονες και διανοούμενοι, εξειδικευμένα κέντρα παραγωγής και διάχυσης της γνώσης. 

– Στην παροχή μαθησιακών υπηρεσιών, οι οποίες σχεδιάζονται με βάση τα πορίσματα της ανίχνευσης αναγκών και τάσεων στο περιβάλλον της Μεσογείου και ευρύτερα. Στον επιτυχή σχεδιασμό και αποτελεσματική υλοποίηση των προγραμμάτων συμβάλλουν σημαντικά η εμπειρία των μελών του Ινστιτούτου και των συνεργαζόμενων διεθνών οργανισμών, φορέων και εμπειρογνωμόνων. Επιπλέον, σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα των μαθησιακών υπηρεσιών παίζει ο ανοικτός και διαρκής διάλογος με τους αποδέκτες των υπηρεσιών αυτών.

– Στην εμπλοκή του ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Κοινοτικών Προγραμμάτων.

Τα παραπάνω απαιτούν Πολιτική Ποιότητας σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών του Ινστιτούτου που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

  • την παρακολούθηση της τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων των έργων και των υποχρεώσεων τους
  • την εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων για την απρόσκοπτη λειτουργία του
  • τη συνεχή προσπάθεια για τη βελτίωση της διαχειριστικής του ικανότητας
  • το σεβασμό στο περιβάλλον, την υγεία και τη ασφάλεια των εργαζομένων και συνεργατών 
  • τη συνεργασία με αξιόπιστους συνεργάτες
  • τη χρησιμοποίηση σύγχρονων και αποτελεσματικών εργαλείων, μεθόδων και τεχνικών για την επίτευξη των στόχων

Ισχυροί δεσμοί με φορείς εκπαίδευσης στην Κρήτη και την υπόλοιπη Ελλάδα, διεθνείς συνεργασίες με ακαδημαϊκούς, μορφωτικούς και επαγγελματικούς φορείς, είναι οι ακρογωνιαίοι λίθοι πάνω στους οποίους το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μάθησης χτίζει το έργο του και την συμβολή του στις τοπικές κοινωνίες. Με την προσφορά πολυποίκιλων δράσεων, ικανοποιεί επιστημονικές, πολιτιστικές, πολιτισμικές και τόσες άλλες ανάγκες στις κοινωνίες μας.