ΙΔΡΥΣΗ-ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ

Το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ είναι Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής & Κοινωνικής Ωφέλειας (ΚοινΣΕπ)/Αστικός Συνεταιρισμός Κοινωνικού Σκοπού περιορισμένης ευθύνης, με καταστατική ίδρυση την 11η Μαΐου του 2020 στο Ηράκλειο της Κρήτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4430/2016 για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και Ανάπτυξη. Το Ινστιτούτο είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με περιορισμένη ευθύνη των μελών του, εμπορική ιδιότητα και κερδοσκοπικό χαρακτήρα, εγγεγραμμένη επιχείρηση στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4430/2016.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: 

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΑΘΗΣΗΣ Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας. Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό, η Επιχείρηση χρησιμοποιεί την επωνυμία MEDITERRANEAN INSTITUTE FOR EDUCATION-SOCIAL COOPERATIVE COMPANY FOR THE COLLECTIVE AND SOCIAL BENEFIT, MEDITERRANEAN INSTITUTE FOR EDUCATION S.C.C. (MIE-SCC).

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΑΘΗΣΗΣ Κοιν.Σ.Επ»  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ (Α.Γε.Μ.Κ.Ο): 000175903101 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ: Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ: 22/06/2020 

ΑΦΜ 996845636

ΕΔΡΑ ΔΗΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΚΡΗΤΗΣ  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΥΡΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: Εκπαίδευση  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)

ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 

82301102 Υπηρεσίες οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: 

85591904Υπηρεσίες εκπαίδευσης με αλληλογραφία
85591902Υπηρεσίες διδασκαλίας (εισηγήσεων) σε επιμορφωτικά σεμινάρια
85591301Υπηρεσίες διεξαγωγής σεμιναρίων επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων
82301100Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων
72202000Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις ανθρωπιστικές επιστήμες
72191903Υπηρεσίες έρευνας στην ωκεανογραφία
72191501Υπηρεσίες περιβαλλοντικής έρευνας
70221504Υπηρεσίες παροχής συμβουλών οργάνωσης της μεθόδου εργασίας
70221401Υπηρεσίες ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού επιχείρησης
47916200Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και περιοδικών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου
47916100Λιανικό εμπόριο βιβλίων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου

_Το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μάθησης ΚΟΙΝΣΕΠ πραγματοποιεί ενδοκοινοτικές συναλλαγές

ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:

Οι πόροι του Συνεταιρισμού αποτελούνται από το ιδρυτικό κεφάλαιο και το κεφάλαιο που προκύπτει από την διάθεση νέων συνεταιριστικών μερίδων, από την άσκηση των δραστηριοτήτων του και την εκμετάλλευση των περιουσιακών του στοιχείων. Έσοδα μπορούν να προέρχονται από τις επιχορηγήσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνών και εθνικών Οργανισμών, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β ́ βαθμού και έσοδα από άλλα προγράμματα, κεφάλαια από κληροδοτήματα, δωρεές τρίτων, συνδρομές, οικονομικές ενισχύσεις, λαχειοφόρους αγορές και παραχωρήσεις της χρήσης περιουσιακών στοιχείων. Τα κέρδη του Συνεταιρισμού δε διανέμονται στα μέλη του, εκτός αν τα μέλη αυτά είναι και εργαζόμενοι αλλά διατίθενται ετησίως κατά ποσοστό 5% για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, κατά ποσοστό 35% διανέμονται στους εργαζόμενους της επιχείρησης και το υπόλοιπο διατίθεται για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη γενικότερη διεύρυνση της παραγωγικής του δραστηριότητας. 

Τα μέλη της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ παρέχουν μη αμειβόμενες υπηρεσίες και συνεργάζονται με άλλους που παρέχουν εθελοντικό ή/και αμειβόμενο έργο για την εξυπηρέτηση των σκοπών της. Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο του Συνεταιρισμού το οποίο αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στο Συνεταιρισμό. Δεδομένου της Ελληνικής και διεθνούς οικονομικής κατάστασης, η οποία προκαλεί σημαντικά προβλήματα στον ιδιωτικό τομέα, συνεργαζόμαστε με άτομα που προσφέρουν εθελοντική εργασία και υποστηρίζουν το σχεδιασμό και την εφαρμογή των έργων μας, τα λειτουργικά έξοδα της εταιρείας καλύπτονται από το μικρό κόστος των διοργανώσεων.