ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΜΙΜ-ΚΟΙΝΣΕΠ)

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ

Το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ είναι Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής & Κοινωνικής Ωφέλειας (ΚοινΣΕπ)/Αστικός Συνεταιρισμός Κοινωνικού Σκοπού περιορισμένης ευθύνης, με καταστατική ίδρυση την 11η Μαΐου του 2020 στο Ηράκλειο της Κρήτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4430/2016 για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και Ανάπτυξη. Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό, η Επιχείρηση χρησιμοποιεί την επωνυμία MEDITERRANEAN INSTITUTE FOR EDUCATION-SOCIAL COOPERATIVE COMPANY FOR THE COLLECTIVE AND SOCIAL BENEFIT, MEDITERRANEAN INSTITUTE FOR EDUCATION S.C.C. (MIE-SCC). Το Ινστιτούτο είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με περιορισμένη ευθύνη των μελών του, εμπορική ιδιότητα και κερδοσκοπικό χαρακτήρα, εγγεγραμμένο στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Οι πόροι του Συνεταιρισμού αποτελούνται από το ιδρυτικό κεφάλαιο και το κεφάλαιο που προκύπτει από την διάθεση νέων συνεταιριστικών μερίδων, από την άσκηση των δραστηριοτήτων του και την εκμετάλλευση των περιουσιακών του στοιχείων. 

Το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΟΙΝΣΕΠ συνδέει τον διεθνή επιστημονικό, καλλιτεχνικό, λογοτεχνικό και επιχειρηματικό κόσμο, πολίτες, φορείς και οργανισμούς της Μεσογείου, για την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη των πολιτών, την έξυπνη τεχνολογική εξειδίκευση στην αειφόρο διαχείριση των πόρων και των οικοσυστημάτων, την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Μεσογείου, τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής μας. 

Το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΟΙΝΣΕΠ, με την έρευνα και τη δια βίου μάθηση προωθεί τη δημιουργικότητα και την καινοτομία, μεταφέρει τεχνογνωσία, και συμβάλει στον επιτυχή σχεδιασμό και την αποτελεσματική υλοποίηση εξειδικευμένων προγραμμάτων τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης στη Μεσόγειο και ευρύτερα. 

Το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΟΙΝΣΕΠ επιδιώκει τη διασύνδεση της Ελληνικής και Διεθνούς Επιστημονική Κοινότητας, των Επιχειρηματιών και των Φορέων, σε μια διαγενεακή και πολυπολιτισμική επικοινωνία, στη βάση της κοινωνικής προσφοράς, της συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας και της αλληλεγγύης, της πράσινης ανάπτυξης και της αειφόρου διαχείρισης των πόρων της Μεσογείου, του πλανήτη.